Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Nasledujúce obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.meditacnevankuse.sk 

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu meditacnevankuse.sk je Eva Papp, Langsfeldova 34, 811 04 Bratislava 1, IČO: 48 337 811, DIČ: 1121253408. Predávajúci nie je platcom DPH. 

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti (spotrebiteľ) alebo fyzická/právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (podnikateľ).

Ak je v podmienkach uvedené "kupujúci" znamená to spotrebiteľa aj podnikateľa.

Objednávanie tovaru v e-shope www.meditacnevankuse.sk - postup:


Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si najskôr prečítal popis tovarov, ktoré si praje zakúpiť v internetovom obchode www.meditacnevankuse.sk. V prípade, že má otázky, nech kontaktuje predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a poradí sa s ním. Kupujúci sa tak vyhne nepresnému výberu tovaru a maximalizuje možnosť, že bude s výberom spokojný.

Kupujúci si môže prezerať tovar kliknutím na príslušnú kategóriu, alebo tovar. 

Keď sa kupujúci rozhodne tovar zakúpiť, do príslušného okienka vpíše počet kusov a klikne na tlačítko "DO KOŠÍKA" umiestnené vedľa ceny každého tovaru.


Ďalší postup kupujúceho pri nákupe:

  • vyberie jeden zo spôsobov platby a doručenia tovaru a vyplní fakturačné údaje
  • pred stlačením tlačidla "OBJEDNAŤ TOVAR" je nutné učiniť súhlas s obch. podmienkami a spracovaním Vašich osobných údajov výhradne len za účelom vytvorenia objednávky. Odsúhlasením je tovar objednaný

Kupujúci zakrátko obdrží na svoju e-mailovú adresu AUTOMATICKÝ e-mail so súhrnom svojej objednávky ako jej prvotné potvrdenie. Predávajúci následne do 24hod. kontaktuje e-mailom, aby si s ním overil a potvrdil všetky vyplnené údaje, príp. dohodol ďalšie špecifikácie týkajúce sa tovaru a jeho dodávky. Potvrdením týchto skutočností kupujúcim nastáva uzavretie Kúpnej zmluvy podľa Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. §409. Táto kúpna zmluva je zároveň zmluvou uzatváranou na diaľku podľa §9 Zákona 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

Kupujúci sa môže rozhodnúť, že pokiaľ objednal tovar, ktorý nie je momentálne na sklade, počká do najbližšieho dátumu, kedy predávajúci dodá tovar. Predávajúci upozorní kupujúceho na túto skutočnosť práve v potvrdení objednávky pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. 


Storno objednávky
Kupujúci má právo svoju objednávku zrušiť kedykoľvek v prípade tovaru na sklade, ale výlučne písomnou formou teda emailom. V prípade, že tovar skladom nie je, tak výlučne pred objednávaním tovaru a pred dohodnutým dňom dodania.  Po danom termíne už nie je možné objednávku zrušiť. Ak kupujúci zruší objednávku aj po tomto termíne, kupujúci si môže účtovať storno poplatok, ktorý mu nahradí časť strát za neprevzatie objednaného tovaru. Osobitné podmienky platia v prípade vačšieho množstva tovaru objednaného výlučne na objednávku. Ak kupujúci stornuje, respektíve neprevezme tovar objednaný len pre neho, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať si storno popplatok vo výške 60% kúpnej sumy uvedenej v objednávke kupujúceho.

Kupujúci má ďalej právo stornovať objednávku, ak nebola dodržaná lehota dodania tovaru zo strany predávajúceho.*

Podľa §12 Zákona 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji môže tiež kupujúci=spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci a musí tovar zaslať predávajúcemu ešte zabalený v originálnom obale, nepoužívaný, s príslušnými dokladmi o kúpe s priloženým listom Odstúpenie od kúpnej zmluvy s vlastnoručným podpisom. Ďalší postup je uvedený v príslušnom zákone.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) ak:

  • sa tovar nevyrába alebo sa medzitým prestal vyrábať
  • zmenila sa cena dodávateľa
  • vystavená cena tovaru bola chybná

Ceny tovarov a spôsoby platieb
Ceny tovarov sú uvedené pri každej tovarovej položke v internetovom obchode www.meditacnevankuse.sk v EUR a sú to ceny predajné určené pre kupujúceho-spotrebiteľa aj podnikateľa. V prípade objednania väčšieho množstva tovaru má predávajúci právo žiadať od kupujúceho zálohovú platbu vo výške 50-100%.

Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny tovarov uvedené v potvrdenej objednávke 
- pri uzavretí Kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo ceny tovarov aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od dodávateľa či z iných príčin - nikdy však po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Predávajúci o zmene ceny vždy upozorní Kupujúceho vopred - pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predajcom potvrdenú celkovú sumu objednávky (vrátane tovaru a dovozu, resp. vypočítaného poštovného podľa aktuálneho cenníka na www.posta.sk). Kupujúci vyberá z dvoch možností platieb: vopred na účet prevodom, alebo v hotovosti na pošte.

 

Dodanie tovaru, dodacia lehota a dodacia lehota v prípade tovaru na objednávku

Meditacnevankuse.sk je internetový obchod, ktorý funguje formou pravideľného doobjednávania tovaru priamo od zahraničného výrobcu, resp. dodávateľa.

Pod jednotlivými produktami e-shopu nájdete informáciu o dostupnosti. Niektoré produkty sú k dispozícii ihneď, iné na objednávku. Objednávky s tovarom dostupným ihneď budú zrealizované do 4 pracovných dní. Pre objednávky tovarov, ktoré nie sú na sklade, platí, že budú doobjednané v najbližšom možnom termíne, ktorý je nepravidelný.

Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar podľa zvoleného spôsobu dodania uvedenom v objednávkovom formulári - buď na dobierku (2 varianty) cez Slovenskú poštu, alebo po uhradení predfaktúry balíkom (2 varianty) cez Slovenskú poštu, či osobne dohodou pri forme osobného odberu. Ak tovar nie je na sklade, dodanie tovaru bude zrealizované po najbližšej uzávierke objednávok - viz vyššie. 

Keď si kupujúci zvolil dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty, je povinný prevziať zásielku len v tom prípade, ak jej obal nie je poškodený (otvorený). Ak by sa stalo, že je zásielka počas prevzatia mechanicky poškodená, je nutné:

1. ihneď skontrolovať jej obsah - samotný tovar. V prípade poškodenia aj samotného tovaru, resp. chýbajúceho obsahu, je potrebné na mieste vypísať Záznam o poškodení a predložiť celý obsah aj s obalom doručovateľovi.

2. dať vedieť predávajúcemu o tejto udalosti.

Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Predávajúci zistí čo je vo veci a po vyriešení udalosti kompenzuje kupujúceho buď náhradným tovarom, ak je k dispozícií, alebo sa spoločne dohodnú na vrátení celej, príp. časti peňazí podľa výsledku udalosti, čo záleží od konkrétnych okolností.

Kupujúci je povinný prevziať zásielku najneskôr do približne 18 dní od dátumu doručenia - treba sa riadiť konečným dátumom uvedenom na Oznámení o uložení zásielky, čo je doklad, ktorý kupujúcemu doručí Slovenská pošta na jeho dodaciu adresu. Keď kupujúci nevyzdvihne zásielku do tohto dátumu, zásielka sa vráti späť na adresu predávajúceho, pričom vzniknú dodatočné náklady na poštovné. V tomto prípade kupujúci súhlasí s tým, že uhradí predávajúcemu všetky vzniknuté náklady na poštovné, tzn. základnú sadzbu, ktorá bola dohodnutá pri záväznej objednávke kupujúceho a predávajúceho ako aj doplatné určené Slovenskou poštou.

Kupujúci môže tiež opätovne požiadať o zaslanie tovaru, ak súhlasí, že uhradí ďalšie poštovné, ktoré mu vypočíta predávajúci podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.


Reklamácie a servis

Ku každému tovaru je priložená špecifikácia a návod na použitie. Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa, kedy bol tovar kupujúcim zakúpený. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru spôsobené jeho nesprávnym používaním, zlou manipuláciou, resp. nesprávnym skladovaním. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť späť predávajúcemu aj s písomným odôvodnením reklamácie (mailom) =popisom vady, reklamovaným tovarom zabalenom v pôvodom obale a dokladom o zakúpení. Predávajúci má právo zisťovať od kupujúceho ďalšie podrobnosti týkajúce sa spôsobu používania a zaobchádzania s tovarom. Oprávnená reklamácia bude postúpená dodávateľovi a vybavená v čo najkratšom možnom čase (do 30 dní). Ak pôjde o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie peňazí. V tom prípade mu predávajúci vráti plnú úhradu za tovar aj s cenou za poštovné.


Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákazník môže vrátiť v lehote 14 dní od dodania akýkoľvek výrobok, nemôže však byť poškodený, použitý, špinavý a musí spĺňať zásady hygieny. Ak Tovar tieto podmienky spĺňa, tak bude zákazníkovi vyplatená plná výška kupnej ceny. Ak Tovar tieto podmienky nespĺňa, predávajúci má právo dať zákazníkovi zrážku z predajnej ceny tovaru a vyplatiť zákazníkovi len jej časť, alebo vrátenie úplne odmietnuť. Výšku zrážky určuje predávajúci.

VRÁTENIE TOVARU V PRÍPADE "ŠPECIFICKEJ" (to zn. nadrozmernej objednávky veľkého počtu položiek) vytvorenej výlučne na žiadosť kupujúceho a na dohodu NIE JE MOZNÉ!

Záverečné ustanovenia

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú v písomnej forme cez email, resp. objednávkový formulár na internete, ako platnú a záväznú pre obe strany.

Kupujúci svojou kúpou prehlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Všetky údaje, ktoré poskytne kupujúci predávajúcemu, nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím osobám.

Všetky vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.

Zmena obchodných podmienok vyhradená. 


Vypracovala Eva Papp. Podmienky sú platné od 20.6.2012. Naposledy aktualizované 10.12.2018.

 
 
 
Copyright 2018 - 2021 © meditacnevankuse.sk